Έντυπα δήλωσης

Δ1 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.

Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων)

Δ2 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.

Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα.

Τα έντυπα δήλωσης Δ1 και Δ2 είναι διαθέσιμα και στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

 

 

Έντυπα Δ1 και Δ2 με «ανοιχτά» πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση (Αποθηκεύστε τοπικά το έντυπο πριν το συμπληρώσετε. Σε περίπτωση που ο χώρος ενός πεδίου δεν επαρκεί, χρησιμοποιείστε συντομογραφία ή σύντμηση της λέξης προς συμπλήρωση. Για την αποθήκευση του συμπληρωμένου εντύπου απαιτείται ADOBE READER 10 ή νεότερη έκδοση αυτού.)

Δ1 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 

Δ2 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995