Έντυπο δήλωσης

Δ2 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.

Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται, μετά την έναρξη της ανάρτησης, από φυσικά και νομικά πρόσωπα και είναι διαθέσιμο και στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

 

Έντυπο Δ2 με «ανοιχτά» πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση (Αποθηκεύστε τοπικά το έντυπο πριν το συμπληρώσετε. Σε περίπτωση που ο χώρος ενός πεδίου δεν επαρκεί, χρησιμοποιείστε συντομογραφία ή σύντμηση της λέξης προς συμπλήρωση. Για την αποθήκευση του συμπληρωμένου εντύπου απαιτείται ADOBE READER 10 ή νεότερη έκδοση αυτού.)

Δ2 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995