Έγγραφα συνυποβαλλόμενα υποχρεωτικά με τη δήλωση:

  • Απλά φωτοαντίγραφα τίτλων . Εάν το δικαίωμα προκύπτει από περισσότερους τίτλους, προσκομίζονται όλοι!
  • τοπογραφικά διαγράμματα όταν αυτά αναφέρονται ή προσαρτώνται στον τίτλο.
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής
  • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου

Προσκομίζονται επίσης:

  • απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  • απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που αποδεικνύει το ΑΦΜ του δικαιούχου

Συνυποβαλλόµενα έγγραφα σε ειδικές περιπτώσεις

 

Κληρονοµιά:

∆ικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονοµιάς ή άλλη ισοδύναµη πράξη (π.χ. κληρονοµητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριµένα:

  1. Κληρονοµιά µε διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονοµούµενου, β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. (τα πιστοποιητικά αν ο θάνατος είναι πριν την 01/02/2013 προσκομίζονται και από το Ειρηνοδικείο και από το Πρωτοδικείο)
  2. Κληρονοµιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει), β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. (τα πιστοποιητικά αν ο θάνατος είναι πριν την 01/02/2013 προσκομίζονται και από το Ειρηνοδικείο και από το Πρωτοδικείο)

 

Έκτακτη χρησικτησία:

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει

Τουλάχιστον 2 έγγραφα, εκ των οποίων το ένα Ε9.

Θα καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, παλιό Ε9, ένορκη βεβαίωση μάρτυρα κ.λπ.).

Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής.