Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ», «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ» και «∆. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».

 

Όλα τα πεδία συµπληρώνονται µε κεφαλαία γράµµατα.

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α.1 Συµπληρώστε τα στοιχεία σας, όπως αυτά αναφέρονται στο δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό σας.

• Σηµειώστε στο ειδικό τετραγωνίδιο αν είστε κάτοικος εσωτερικού ή εξωτερικού

• Τα ξενόγλωσσα ονόµατα αναγράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες

• Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανήλικου δικαιούχου συµπληρώστε το σχετικό τετραγωνίδιο.

• Ελέγξτε και επιβεβαιώστε την ορθή συµπλήρωση του ΑΦΜ και του αριθµού ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Α.2 Συµπληρώστε τη διεύθυνση κατοικίας σας καθώς και στοιχεία τηλεφώνου, fax, e-mail. Όταν η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται εκτός Ελλάδας, συµπληρώνετε τα στοιχεία της µε λατινικούς χαρακτήρες.

Α.3 Αν είστε πληρεξούσιος ή νόµιµος αντιπρόσωπος, επιλέξτε αρχικά το αντίστοιχο τετραγωνίδιο και στη συνέχεια συµπληρώστε τα στοιχεία σας. Πληρεξούσιος είναι το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο (απλό αντίγραφο του οποίου πρέπει να συνυποβάλει µε την δήλωση), προκειµένου να συµπληρώσει και να υπογράψει τη δήλωση για λογαριασµό του δικαιούχου. Νόµιµος αντιπρόσωπος είναι εκείνος που εκπροσωπεί δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης εµφάνισης, πχ. γονείς για τα ανήλικα παιδιά τους και άτοµα σε δικαστική συµπαράσταση. Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης ανηλίκου δικαιούχου, συµπληρώνονται τα στοιχεία και των δύο γονέων και προσκοµίζονται απλά αντίγραφα των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων τους, όπως επίσης και η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού. Στην περίπτωση που έχετε απλώς αναθέσει σε άλλο πρόσωπο να καταθέσει για λογαριασµό σας την δήλωσή σας, δεν πρέπει να συµπληρώσετε τα στοιχεία του στο έντυπο της δήλωσης. Αρκεί κατά την υποβολή της δήλωσης το πρόσωπο αυτό να φέρει µαζί του απλή εξουσιοδότηση δική σας, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας. Προσοχή! ∆ηλώστε τον τρόπο επικοινωνίας µε το Γραφείο Κτηµατογράφησης Μετά τη συµπλήρωση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α, δηλώστε τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµείτε να επικοινωνεί µαζί σας το Γραφείο Κτηµατογράφησης κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης.

• Εφόσον συµπληρώσετε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στο α), το Γραφείο Κτηµατογράφησης θα επικοινωνεί µαζί σας ταχυδροµικά στη διεύθυνση κατοικίας σας, ή τηλεφωνικά, ή µε mail, στα στοιχεία που δηλώνετε στο Α.2. (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα δικαιώµατα που δηλώνονται)

• Εφόσον επιθυµείτε η επικοινωνία να πραγµατοποιείται σε άλλη διεύθυνση, ή τηλέφωνο, ή e-mail από αυτά του δηλώνετε στην ενότητα Α.2, ή και να ενηµερώνεται άλλο πρόσωπο για οτιδήποτε σχετικό µε το δικαίωµά σας, επιλέξετε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στο β) και συµπληρώστε τα σχετικά στοιχεία του προσώπου αυτού.

• Εφόσον επιθυµείτε η επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, θα πρέπει εδώ να συµπληρώστε το e-mail στο οποίο θέλετε να αποστέλλονται τα σχετικά µηνύµατα, έστω και αν το έχετε ήδη συµπληρώσει και σε άλλα σηµεία της ενότητας αυτής. Στη συνέχεια, αναγράφετε τον αριθµό των δηλούµενων δικαιωµάτων και τον αριθµό των συνηµµένων εγγράφων που προσκοµίζετε. Προσµετρούνται όλα τα συνηµµένα έγγραφα εκτός της δήλωσης ∆2. Το έντυπο υπογράφεται από τον δικαιούχο και σηµειώνονται ο τόπος και η ηµεροµηνία συµπλήρωσης. Ανυπόγραφη δήλωση δεν παραλαµβάνεται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης. Στην περίπτωση που δικαιούχος ακινήτου είναι ανήλικος, την δήλωση υπογράφουν και οι δύο γονείς.

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Β.1 Η ενότητα αυτή αφορά στο γεωτεµάχιο που είναι το βασικό στοιχείο αναφοράς του κτηµατολογίου και συµπληρώνεται υποχρεωτικά. Ό,τι βρίσκεται πάνω στο γεωτεµάχιο συµπληρώνεται στις επόµενες ενότητες (Β2 ή Β3 και Β4)

• Εάν δεν υπάρχει οδός και αριθµός συµπληρώστε υποχρεωτικά την περιοχή/ τοπωνύµιο που βρίσκεται το ακίνητο.

• Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή διανοµής, αναδασµού ή πράξης εφαρµογής και συνεπώς υπάρχει κτηµατολογικός αριθµός ή αριθµός αγροτεµαχίου/ κληροτεµάχιου, συµπληρώνετε αυτόν σε αυτήν την ενότητα. π.χ. 1099 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Ωραιοκάστρου

• ∆ιαλέξτε την υπάρχουσα κύρια χρήση του γεωτεµαχίου από τον παρακάτω πίνακα ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Κατοικία Τράπεζα – Γραφείο – Επιχείρηση Άλλη δενδρώδης καλλιέργεια Αποθηκευτικός χώρος Υπηρεσία Κτηνοτροφία – Πτηνοτροφία Εµπόριο Αστικός αδόµητος χώρος (οικόπεδο) Ιχθυοτροφία Βιοµηχανία/ βιοτεχνία Καλλιέργεια ∆ασοκοµία Ξενοδοχείο – Εστιατόριο Αµπελώνας Θαµνώδης Επαγγελµατική στέγη Ελαιώνας ∆ασώδης Πρατήρια καυσίµων Εσπεριδοειδή Ακάλυπτη έκταση Εάν η χρήση του γεωτεµαχίου δεν αντιστοιχεί σε κάποια από αυτές του Πίνακα ζητείστε οδηγίες από το Γραφείο Κτηµατογράφησης.

• Εάν το γεωτεµάχιο βρίσκεται εντός σχεδίου ή εντός ορίου οικισµού επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο (ναι/ όχι)

• Σε περίπτωση συγκυριότητας συµπληρώνετε το συνολικό εµβαδό του γεωτεµαχίου και όχι το εµβαδό που αντιστοιχεί στο ποσοστό της συνιδιοκτησίας.

• Για την υποβολή δικαιώµατος πραγµατικής δουλείας (πχ. δουλείας διόδου) ο κύριος του δεσπόζοντος (του ωφελούµενου ακινήτου), συµπληρώνει στην ενότητα Β.1 τα στοιχεία του δουλεύοντος ακίνητου (του βεβαρηµένου ακίνητου).

Β.2 Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα κτίρια ή κτίσµατα για τα οποία δεν έχει γίνει σύσταση διηρηµένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης), δηλαδή δεν έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεµάχιο («χιλιοστά»). Π.χ. εάν εντός του γεωτεµαχίου υπάρχει µία διώροφη κατοικία και µία αποθήκη ως ξεχωριστό κτίσµα, και τα δύο κτίρια/κτίσµατα θα καταγραφούν στην ενότητα αυτήν.

• Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα κτίρια, τα στοιχεία των υπολοίπων συµπληρώνονται στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ή σε άλλο ΕΝΤΥΠΟ ∆2.

• Στο πεδίο «Έτος κατασκευής» συµπληρώνετε το έτος που εκδόθηκε η άδεια της πολεοδοµίας και σε περίπτωση που τµήµατα του κτιρίου έχουν κτιστεί σε διαφορετικές χρονολογίες συµπληρώνετε την αρχική.

• Στο πεδίο «Συνολικός αριθµός ορόφων (πλην υπογείων)» προσµετράτε και την πυλωτή (εφόσον υπάρχει), ενώ στο πεδίο «Συνολικό εµβαδόν ορόφων σε τ.µ. (πλην υπογείων)» δεν προσµετράτε το εµβαδόν της πυλωτής παρά µόνο των κλειστών ορόφων.

Β.3 Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα ακίνητα για τα οποία έχει γίνει σύσταση απλών οριζόντιων ιδιοκτησιών µε συµβολαιογραφική πράξη, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεµάχιο («χιλιοστά»). Για το είδος της ιδιοκτησίας συµβουλευτείτε τον τίτλο κτήσης σας και επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι συνήθως τα διαµερίσµατα και τα καταστήµατα ή γραφεία πολυκατοικιών. Επίσης οριζόντιες ιδιοκτησίες δύνανται να είναι οι αποθήκες, οι θέσεις στάθµευσης, καθώς και το δικαίωµα υψούν («αέρας») εφόσον έχουν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεµαχίου.

• Στις περιπτώσεις που δεν έχει δοµηθεί η διηρηµένη ιδιοκτησία και η σύσταση αναφέρει, εκτός του ποσοστού συνιδιοκτησίας, τον όροφο και το εµβαδόν, τότε αυτή θεωρείται οριζόντια (µελλοντική) ιδιοκτησία και όχι δικαίωµα υψούν.

• Επισηµαίνεται ότι, εφόσον από τον τίτλο κτήσεως δεν προκύπτει ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεµάχιο για το δικαίωµα υψούν αυτό δεν αποτελεί εγγραπτέο δικαίωµα και δεν δηλώνεται.

• Όταν πρόκειται για διηρηµένη ιδιοκτησία που εκτείνεται πέραν του ενός ορόφου (µεζονέτα µε συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας), τότε ως αριθµός ορόφου θεωρείται ο όροφος της εισόδου της ιδιοκτησίας. Αν έχουµε µεζονέτα που περιγράφεται ως δυο οριζόντιες, µε ξεχωριστό ποσοστό συνιδιοκτησίας για την κάθε µια, χωρίς να αναφέρεται στον τίτλο το συνολικό ποσοστό, αντιµετωπίζεται ως δυο ακίνητα µε ξεχωριστή δήλωση για κάθε ένα. Κάθετες ιδιοκτησίες είναι τα αυτοτελή κτίρια που έχουν ανεγερθεί σε ένα γεωτεµάχιο ή προβλέπεται, από τη πράξη σύστασης καθέτων ιδιοκτησιών, να ανεγερθούν, και έχουν ποσοστό συγκυριότητας / συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του κοινού γεωτεµαχίου.

Β.4 Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα ακίνητα για τα οποία έχει γίνει σύσταση απλών κάθετων ιδιοκτησιών µε συµβολαιογραφική πράξη.

• Εάν το κτίριο της κάθετης ιδιοκτησίας έχει περισσότερους από ένα ορόφους, συµπληρώστε τον αριθµό των υπέργειων ορόφων, στο πεδίο «Αριθµός ορόφου» και στη θέση «εµβαδόν σε τµ.» το συνολικό εµβαδόν των υπέργειων ορόφων. Συµπληρώνετε  το εµβαδόν του χώρου αποκλειστικής χρήσης της καθέτου, δηλαδή το τµήµα του γεωτεµαχίου που χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την κάθετη ιδιοκτησία.

• Στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ συµπληρώνεται το εµβαδόν της υλοποιηµένης (δοµηµένης) κάθετης στην περίπτωση που είναι διαφορετικό από το εµβαδόν που αναφέρεται στον τίτλο.

Β.5 Εάν µε τον τίτλο κτήσεως έχει αποκτηθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου συµπληρώνονται τα πεδία με τις τιμές, όπως ορίζονται από το συμβόλαιο.

Β.6 Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι βοηθητικοί χώροι οι οποίοι συνοδεύουν την διηρηµένη ιδιοκτησία σύµφωνα µε τον τίτλο κτήσης. Συνήθως είναι οι αποθήκες και οι θέσεις στάθµευσης που δεν διαθέτουν ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεµάχιο.

• Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από δύο χώροι, τα στοιχεία τους τα συµπληρώνετε στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ή σε άλλο ΕΝΤΥΠΟ ∆2.

• Τις αποθήκες των κτιρίων για τα οποία δεν έχει γίνει σύσταση διηρηµένης ιδιοκτησίας τις συµπληρώνετε στο Β2 και όχι στο Β6.

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Γ.1 ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Στην ενότητα αυτή σηµειώνετε το είδος του δικαιώµατός σας, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο και συµπληρώνετε το ποσοστό του δικαιώµατός σας.

Γ.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Στην ενότητα αυτή συµπληρώνονται: α) Οι τίτλοι κτήσης µε τους οποίους έχει αποκτηθεί το ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση και τα στοιχεία τους. Τέτοιοι τίτλοι µπορεί να είναι συµβολαιογραφικά έγγραφα (Σ.Ε.), δικαστικές αποφάσεις (∆.Α.), διοικητικές πράξεις (∆.Π.) κ.ά. Αν έχετε αποκτήσει το δικαίωµα µε περισσότερους τίτλους, τους αναγράφετε όλους. β) Τα στοιχεία µεταγραφής του τίτλου σύµφωνα µε το σχετικό πιστοποιητικό (το Υποθηκοφυλακείο στα βιβλία του οποίου έχει καταχωριστεί ο τίτλος σας, τόµος και αριθµός εγγραφής κλπ). Ειδικά στην περίπτωση που έχετε αποκτήσει το δικαίωµα της κυριότητας ή της δουλείας από χρησικτησία (χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση), ή κληρονοµιά (χωρίς να έχετε συντάξει ακόµη αποδοχή κληρονοµίας ή άλλη ισοδύναµη πράξη), επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υποενότητας Γ-2 και στη συνέχεια συµπληρώστε τα στοιχεία των εγγράφων που τεκµηριώνουν το δικαίωµα σας.

• Στις περιπτώσεις που γονέας, συνέταξε γονική παροχή µε την οποία µεταβίβασε την ψιλή κυριότητα στο τέκνο παρακρατώντας την επικαρπία για λογαριασµό του και για τον/την σύζυγό του και στην συνέχεια απεβίωσε, ισχύουν τα εξής: α) εάν ο/η σύζυγος είχε συµβληθεί στο συµβόλαιο, το δικαίωµα επικαρπίας ισχύει και οφείλει να το δηλώσει β) εάν ο/η σύζυγος δεν είχε συµβληθεί στο συµβόλαιο, για να αποκτήσει δικαίωµα επικαρπίας θα πρέπει να συντάξει αποδοχή της “πρότασης δωρεάς”. ∆ιαφορετικά, η επικαρπία θα συνενωθεί µε την ψιλή κυριότητα και το τέκνο πρέπει να δηλώσει δικαίωµα πλήρους κυριότητας προσκοµίζοντας µαζί µε την γονική παροχή και την ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα- επικαρπωτή.

 

∆. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

∆.1 Στην ενότητα αυτή καταχωρίζετε τις πληροφορίες που προσκοµίζετε προκειµένου να καθορισθούν η θέση και τα όρια του ακινήτου σας.

• Εφόσον στην υποβαλλόµενη µε τη δήλωσή σας πράξη αναφέρεται τοπογραφικό διάγραµµα, αυτό υποβάλλεται υποχρεωτικά και συµπληρώνετε το σχετικό τετραγωνίδιο.

• Εφόσον προσκοµίζετε άλλα στοιχεία εντοπισµού συµπληρώνετε το αντίστοιχο ή τα αντίστοιχα τετραγωνίδια.

• Στην περίπτωση που έχετε προσδιορίσει τη θέση του ακινήτου σας µε GPS µικρής ή µεγάλης ακρίβειας, συµπληρώστε τις συντεταγµένες στο σχετικό πίνακα.

∆.2 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την ορθότητα της κτηµατογράφησης και για το λόγο αυτό, εφόσον τα γνωρίζετε, πρέπει οπωσδήποτε να συµπληρώστε τα σχετικά στοιχεία.

∆.2.1 Εφόσον γνωρίζετε τα στοιχεία των ιδιοκτητών των γειτονικών σας ακινήτων, συµπληρώστε τα στον σχετικό πίνακα και σχεδιάστε απαραιτήτως µέσα στο πλαίσιο ένα πρόχειρο σχεδιάγραµµα του ακινήτου σας και των γειτονικών ακινήτων και αριθµήστε τα, συσχετίζοντας τους αριθµούς µε τα ονόµατα των ιδιοκτητών που έχετε συµπληρώσει στον πίνακα. πχ

∆.2.2 Εάν στο ακίνητο που δηλώνετε υπάρχουν συνδικαιούχοι και γνωρίζετε τα στοιχεία τους, συµπληρώστε τα στον αντίστοιχο πίνακα. π.χ. στην περίπτωση που έχετε συγκυριότητα, αναγράφετε τα στοιχεία των λοιπών κυρίων, σε περίπτωση που δηλώνετε ψιλή κυριότητα, τα στοιχεία των επικαρπωτών, σε περίπτωση που δηλώνετε επικαρπία, τα στοιχεία των ψιλών κυρίων κ.λπ.