Για την υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο συµπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώµατος που διατίθενται από τα Γραφεία Κτηµατογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

Ήδη μετά την ανάρτηση χρησιμοποιείται μόνο το έντυπο Δ2, τόσο για τα φυσικά, όσο για τα νομικά πρόσωπα.

 

Η δήλωση υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηµατογράφησης προσκομίζοντας εκτός από το συμπληρωμένο έντυπο Δ2 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr (εφόσον υπάρχει προγενέστερα της ανάρτησης μεταγεγραμμένος τίτλος).

 

Η δήλωση υποβάλλεται πηγαίνοντας ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).