ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο Δ2.

Δεν μπορείτε στην περίπτωση αυτή να κάνετε χρήση της υπηρεσίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ».

Στη συνέχεια το υποβάλετε, κατόπιν ραντεβού ή μέσω της πλατφόρμας μας https://anartisi.iraktima.gr στην επιλογή «Υποβολή Δηλώσεων προς Έλεγχο ΠΡΙΝ τη μετάβαση στο Υποθηκοφυλακείο». Το Γραφείο Κτηματογράφησης, αφού την ελέγξει, θα σας την επιστρέψει και θα εκδώσει το «Έντυπο Προσωρινής Καταχώρησης Δήλωσης & Υπολογισμού Παγίου Τέλους» με τον κωδικό πληρωμής.

Β. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Πληρώστε το πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Καταθέστε στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο την αίτηση μεταγραφής συνοδευόμενη:

  • από την παραπάνω συμπληρωμένη δήλωση
  • εις διπλούν απλό αντίγραφο πράξης
  • εις διπλούν αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (αν έχει επισυναφθεί)
  • το έντυπο «Προσωρινής Καταχώρησης Δήλωσης & Υπολογισμού Παγίου Τέλους»
  • την απόδειξη πληρωμής του.

Η δήλωση σας διαβιβάζεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης υπηρεσιακά.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Στις περιπτώσεις κατάργησης δικαιώματος (εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, κλπ) , θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο Δ2′.

Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ».

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η πληρωμή τέλους κτηματογράφησης.

Β. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Καταθέστε στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο την αίτηση μεταγραφής συνοδευόμενη:

  • από την παραπάνω συμπληρωμένη δήλωση,
  • εις διπλούν απλό αντίγραφο πράξης
  • Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται μέσω του e-gov.gr για την ταυτοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων.

Η δήλωση σας διαβιβάζεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης υπηρεσιακά.