Ενημέρωση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο:

Από την ∆ευτέρα 4/2/2019 θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής
δήλωσης για το Κτηματολόγιο. Παρακαλείσθε να οριστικοποιήσετε τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις σας, διότι με
την έκδοση της νέας εφαρμογής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους και θα πρέπει να
συμπληρωθούν ξανά από την αρχή.

Η νέα εφαρμογή:

Είναι περισσότερο φιλική στον χρήστη.
Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers.
Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των κωδικών taxisnet.
Παρέχει πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας σας, καθώς ο εντοπισμός είναι
πλέον υποχρεωτικός.
∆ίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων (ti, jpeg, pdf), καθώς καταργείται η
δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων.