Έντυπα Αιτήσεων (μετά την υποβολή της δήλωσης)
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης
Αίτηση Κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων
Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης
Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων

Ανάρτηση
Αίτηση διόρθωσης
Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος

Μετά την Ανάρτηση
Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού Kτηματογραφούμενου ακινήτου
Έντυπο δήλωσης κατάργησης εγγραπτέου δικαιώματος (Δ.2΄)

Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα και στα Γραφεία Κτηματογράφησης.